Tin t?c b??ng ???

5 C?u th? hay nh?t League 1 2022/2023 Tu?n th? ba

Gerry
Qua Gerry
Stefano Lilipaly
Stefano Lilipaly / Doc. Li??n ?o??n Indonesia m?i
FacebookTwitterReddit

League 1 2022/2023 ?? b??c v??o tu?n th? ba. Kh?ng th? ph? nh?n, nhi?u ?i?u b?t ng? x?y ra trong tu?n n??y nh? Borneo FC ?? nghi?n n??t Persib Bandung 4-1 ? Samarinda.

Ngo??i ra, tu?n th? ba c?a League 1 l?n n??y c?ng c?? c??c tr?? ch?i hay nh?t. Stefano Lilipaly tr? th??nh c?u th? hay nh?t khi d?n ??u Borneo FC gi??nh chi?n th?ng tr??c Persib Bandung. Sau ???, c?? Esteban Vizcarra, ng??i ?? tr? th??nh anh h??ng chi?n th?ng c?a Madura United tr??c Persik Kediri.

Trong tu?n th? ba c?a League 1, 90 ph??t ?? c? g?ng th? hi?n n?m trong s? nh?ng c?u th? gi?i nh?t ?? ??a cau l?c b? c?a anh ?y ??n chi?n th?ng. B?t ??u t? vai tr?? v??o s? ???ng g??p c?a n?? trong tr?? ch?i trong l?nh v?c n??y.


1. Yabes Roni (Bali United)

Bali United ?? ch?i t?n c?ng khi ph?c v? Rans Nusantara FC t?i Thuy?n tr??ng I Wayan Dipta trong tu?n th? ba c?a League 1. Jabez ch?i b??ng n? v?? nhanh ch??ng v?? c?? th? kh??m ph?? ph??a c??nh r?t t?t.

T?c ?? c?a Yabez l?? ?? ?? t?o ra s? b?o v? b?t ??ng. ?ng ?? ???ng g??p r?t nhi?u cho chi?n th?ng c?a Bali v?i s? ?i?m c?a m?t h? tr? v?? t?o ra m?t ng??i Penalian cho ng??i l??nh Tridatu.


2. Esteban Vizcarra (Madura United)

B?t ??u t? m?i c?a Beto Goncalvez ??n Esteban Vizcarra, Madura United ?? c?? th? duy tr?? t??nh tr?ng 'b?t b?i' trong tu?n th? ba c?a League 1. M?c ti??u c?a Esteban c?ng b?t ??u t? s? kh??o l??o c?a anh ?y ?? m? ra m?t kh?ng gian kh?? tr?ng ? d??ng sau c?a Persik Kediri.

Beto Bait thu h??t h?u v? Persik, ?? c?? th? ???c t? ch?c t?t Esteban tr??c khi ph??t h??nh m?t c?? ??? ngang v??o g??c tr??i c?a m?c ti??u Persik. Qu? b??ng Swift kh?ng th? ???c gi? t?t b?i th? m?n c?a Persik, Diky Yusron.


3. Kenzo Nambu (PSM Makassar)

B??c v??o hi?p hai, Kenzo Nambu ?? c?? th? tr? th??nh s? kh??c bi?t c?a tr?n ??u Makassar PSM v?i Persija trong League 1 c?a tu?n th? ba. Ng??i ch?i Nh?t B?n ?? l??m cho ch? nh?? c? v? c?ng khai sau khi ??t nh?p v??o m?c ti??u c?a Persija ???c h? t?ng b?i Andritany Ardhiyasa.

Kenzo tr? th??nh m?t s? kh??c bi?t v?? phong c??ch ch?i b??ng n? c?a anh ?y. Tr??c khi ghi m?t b??n th?ng, anh ?y ?? th?c hi?n m?t s? d??ng b?t ti?n c?a ph??ng th?. ??nh cao x?y ra ? ph??t th? 74, khi m?i c?a Wiljan Pluim ???c Kenzo ???n nh?n v?i m?t b??n th?ng. C??c chuy?n ??ng c?a anh ta ?? v??t qua Ondrej Kulala tr??c khi ph??t h??nh m?t c?? ??? m?nh v??o g??c h?p c?a m?c ti??u c?a Persija. Th?t kh?ng may, m?c ti??u c?a anh ?y ?? c?? th? ???c tr? l?i Hanno Behrens ? ph??t th? 86 sau khi k?t th??c tr?n ??u v?i tr?n h??a 1-1.

4. Stefano Lilipaly (Borneo FC)

Borneo FC may m?n c?? Stefano Lilipaly. Ch?ng l?i Persib, Fano (bi?t danh c?a anh) ?? c?? th? tr? th??nh ??ng c? c?a tr?? ch?i Pesut Etam. M?i v?? chuy?n ??ng c?a anh ?y l??m cho ti?n v? FC c?a Borneo 's?ng' v?? c?? th? ch?y b??ng v? ph??a tr??c.

Stefano Lilipaly c?ng l?? chi?n th?ng quy?t ??nh c?a Borneo FC tr??c Persib Bandung trong League 1 c?a tu?n th? ba. B?t ??u t? sai l?m c?a th? m?n Persib Bandung, Teja Paku Alam, Lilipaly, Jelly ?? r?? r? b??ng t? h??ng ti?n v? r?t ch??nh x??c v??o m?c ti??u c?a ??i th?. Do ???, m?c ti??u khi?n ni?m ?am m?? ch?i Persib s?p ?? v?? ph?i ??u h??ng 1-4 khi k?t th??c cu?c chi?n.

5. Tri Hamdani (PSS Sleman)

Tr?n ??u 'kh?? kh?n' gi?a Arema FC v?i PSS Sleman l?? ?i?m thu h??t c?a League 1 c?a tu?n th? ba. Arema FC, ng??i xu?t hi?n v?i t? c??ch l?? ng??i d?n ch??ng tr??nh, ?? c?? th? ch?i t?n c?ng v?? ph??t h??nh 19 c?? ??? v??o khung th??nh. Tuy nhi??n, ph??o ???i PSS FC kh?ng d? d??ng tham nh?p nh? m??n tr??nh di?n xu?t s?c c?a th? m?n Tri Hamdani Goakir.

Tri Hamdani ?? c?? th? tr? th??nh th??nh tr?? cu?i c??ng c?a ph??ng th? PSS. M?t v??i l?n ng??i ch?i Arema ?? b?n ph?? h??ng ph??ng th? Elang Java, nh?ng Tri Hamdani ?? c?? th? xu?t hi?n nh? m?t v? c?u tinh.

S? b??nh t?nh c?a Tri Hamdani l?? ?? ?? khi?n Arema th?t v?ng. V??o ph??t th? 33, c?? ??? c?a Gian Zola ?? c?? th? ???c ?i?u khi?n r?t t?t. T??ng t? nh? v?y v??o ph??t th? 77 khi Ilham Udin Armaiyn b?n m?t c?? ??? t? b??n ngo??i h?p h??nh ph?t, Tri Hamdani b??nh t?nh g?t b??ng ra kh?i san tr?? ch?i. T?ng c?ng c?? t??m ti?t ki?m ???c ghi b?i Tri Hamdani.

FacebookTwitterReddit